قیچی هرس مدل ۵۴۲۱

قیچی هرس مدل ۵۴۲۱

مدل: 5421

کشور سازنده تایوان 

توضیحات

قیچی هرس مدل ۵۴۲۱
درختان، به ویژه درختان میوه اگر در طبیعت و در شرایط محیطی مناسب بدون دخالت انسان رشد کنند بعد از چند سال، یا بیش از اندازه بزرگ شده و انجام عملیات باغبانی دشوار می شود و یا حالت متراکم پر از شاخ و برگ به خود می گیرند و کیفیت باردهی آنها نامطلوب می شود. در اینگونه درختان، شاخه های مزاحم و پر پیچ وخم در داخل تاج درخت رشد کرده و بدلیل متراکم و پر برگ شدن شاخه ها نفوذ نور داخل تاج درقیچی هرس مدل ۵۴۲۱درختان، به ویژه درختان میوه اگر در طبیعت و در شرایط محیطی مناسب بدون دخالت انسان رشد کنند بعد از چند سال، یا بیش از اندازه بزرگ شده و انجام عملیات باغبانی دشوار می شود و یا حالت متراکم پر از شاخ و برگ به خود می گیرند و کیفیت باردهی آنها نامطلوب می شود. در اینگونه درختان، شاخه های مزاحم و پر پیچ وخم در داخل تاج درخت رشد کرده و بدلیل متراکم و پر برگ شدن شاخه ها نفوذ نور داخل تاج درخت محدود می شود و بتدریج شاخه ها خشک شده و از بین می روند. در نتیجه باردهی درخت نیز محدود شده و میزان محصول و کیفیت آن کاهش می یابد. علاوه بر این، در درختانی که خوب هرس نشوند، مشکل سال آوری و تناوب باردهی نیز تشدید می شود؛ بطوریکه درخت، یک سال میوه های زیاد و ریز تولید نموده و سال دیگر عدم باردهی و یا تولید ناچیز اتفاق می افتد. بنابراین، اجرای صحیح عملیات هرس از همان سال اول کاشت نهال، جهت ایجاد شکل و فرم مناسب و باردهی منظم و مطلوب ضروری است.

 
مدل :