kelostar Ca

kelostar Ca
کلوستار ساخت کشور فرانسه است

توضیحات

کلوستار Ca، از ۱۴% کلسیم کلات شده بصورت EDTA برخوردار است. از این کود برای رفع سریع کمبود کلسیم بصورت محلول پاشی برگی استفاده کنید.
کلسیم یکی از عناصر غذایی است که وجود آن به مقدار کافی برای رشد و نمو گیاهان ضرورت دارد. کلسیم در تقسیم سلولی و ایجاد استحکام در سلولهای گیاهی نقش اساسی دارد. این عنصر در ترکیب پکتات کلسیم که مانند چسب، دیواره سلول های همجوار را بهم می چسباند، وجود دارد. در ساختار گیاهی، کلسیم سبب ایجاد تعادل در غلظت اسیدهای آلی مختلف می شود.

در بسیاری از نقاط ایران خاک ها آهکی هستند و از کلسیم فراوانی برخوردارند. با این حال در برخی از مناطق، مشکل کمبود آن در انواعی از گیاهان دیده می شود. بیماری هایی مانند پوسیدگی گل گاه گوجه فرنگی و هندوانه و لکه تلخی سیب از کمبود این عنصر در میوه ناشی می شوند. برای پیشگیری و یا جبران این کمبودها باید کلوستار ۱۴% Ca را محلول پاشی کنید.