شرکت Kare Tarim

تغذيه معدنی همگام با دسترسی به آب، رقم مناسب، كنترل بيماری، حشرات و علفهای هرز، نقش مهمی در بهبود عملكرد گياهان دارند. در اين ميان، اگرچه عناصر غذايی ريزمغذی در مقادير بسيار كم مورد نياز گياه هستند، ولی نقش اساسی در واكنش های فيزيولوژيكی، بيوشيميايی و فرآيندهای متابوليكی گياهان دارند و منجر به افزايش كمی و كيفی محصولات می شوند. عناصر ريزمغذی به خصوص روی، آهن و منگنز به طور وسيعی در خاكهای مناطق خشک و نيمه خشک به دليل تثبيت آنها توسط خاک، بالا بودن pH و درصد بالای كربنات كلسيم اين خاک ها، به سرعت به شكل غير قابل جذب برای گياه تبديل می شوند و كمبود آنها در گياهان ظاهر می شود.

در ايران نيز به دليل غالبيت شرايط آهكی خاک ها، مصرف نامتعادل كودهای شيميايی و به خصوص مصرف بی رويه فسفر، عدم رعايت تناوب زراعی، مصرف ناچيز كودهای آلی و بالاخره عدم مصرف كودهای محتوی عناصر ريزمغذی در گذشته، امروزه كمبود اين عناصر در خاكها بيشتر مشهود می باشد. بنابراين، برای برطرف نمودن نياز گياه به عناصر غذايی و افزايش عملكرد و كيفيت محصول در اين مناطق، به دليل كارآيی پايين مصرف خاكی کودها، تغذيه برگی بسیار مفيد و مؤثر است.

کاره کمبی و موبورسین تولید شرکت Kare Tarim ترکیه، دو ترکیب ریزمغذی با تناسب عنصری منحصر به فرد هستند که جهت مصرف محلولپاشی در انواع مختلف گیاهان باغی، زراعی، گلخانه ای، دارویی و زینتی توصیه می شوند.

×