مروری بر ماهیت رفتاری بور در کشاورزی

//مروری بر ماهیت رفتاری بور در کشاورزی

مروری بر ماهیت رفتاری بور در کشاورزی

بور یکی از عناصر غذایی ضروری و مورد نیاز برای انتقال قند، بهبود و توسعه دیواره سلولی و در نهایت رشد و باروری گیاهان باغی و زراعی است. رایج‌ترین شکل بور در ترکیب کودهای شیمیایی را می‌توان به صورت اسید بوریک (H3BO3) است. البته باید توجه داشت که اسید بوریک را می‌توان به شکل هیدروکسید بور B(OH)3 نیز بیان نمود.

اگر بور یک عنصر فلزی معمولی بود، یون